Amigu di Tera & Defensa Ambiental     persbericht 25 augustus 2010

 

Wechi ten koste van 104 woonwijken

 

Enkele jaren geleden signaleerde het CBS een ernstige achterstandsituatie in 104 van de 270 wijken op Curaçao. De sociale situatie, de kwaliteit van de huisvesting en basisvoorzieningen in deze wijken schreeuwen al decennialang om een fiks ingrijpen waarbij al deze problemen tegelijk worden aangepakt in een zogenoemd integraal beleid waarbij de wijkbewoners intensief betrokken zijn. Wijkgroepen hebben al die jaren tevergeefs bij de overheid aangeklopt. Deze probeert de wijkbewoners rustig te houden door in sommige buurten nu en dan bij mondjesmaat enkele minimale verbeteringen aan te brengen.

 

In de wijken van Willemstad ziet men gestadig meer en meer woningen vervallen, rioleringen die het begeven, waterleidingen die lekken, kapot gereden straten. Allemaal door gebrek aan onderhoud. De sociale problemen worden er alleen maar groter door. De overheid heeft zelf in haar volkshuisvestingbeleid vastgesteld dat de bestaande wijken en woningen die in slechte staat verkeren, verbeterd moeten worden.Bovendien wordt er in allerlei beleidsstukken geconstateerd dat er in het bestaande stedelijke gebied voldoende ruimte is voor nieuwbouw. Ook staan er duizenden woningen van goede kwaliteit leeg evenals terreinen in talrijke verkavelingsplannen. De overheidsdocumenten geven aan dat hier stevig aan gewerkt moet worden zodat de woonwijken niet verder in verval raken en de leefkwaliteit van de bewoners verbeterd wordt. Maar het BC doet niets aan het vastgestelde volkshuisvestingsbeleid. De 104 wijken die in slechte staat verkeren, worden in de steek gelaten.

 

Je moet problemen daar oplossen waar ze zich bevinden, luidt een Afrikaanse zegswijze. Onze politiek redeneert anders. Ze vermijdt de aanpak van de ingewikkelde problemen van de woonwijken en stuurt er feitelijk op aan dat ze onoplosbaar worden. Tegelijkertijd kiest ze voor de vlucht naar voren en staat ze toe dat de overheidsstichting FKP het oude plantage- en natuurgebied van Wechi voor een miljoen gulden helemaal platwalst met de bedoeling er te gaan bouwen. Wechi, waar het regenwater van de wijde omgeving instroomt en niet verder kan afstromen, is nu het slachtoffer van één van de grootste milieumisdaden van de laatste jaren en toonbeeld van onbehoorlijk bestuur. De natuur wordt vernietigd om het falen van een stedelijk huisvestingsbeleid toe te dekken en dat vinden het BC en FKP veel aantrekkelijker dan een integrale wijkaanpak waar de bewoners recht hebben op inspraak over de inrichting van hun eigen woonwijk.

 

Het is niet alleen zeer opmerkelijk dat het BC  het eigen vastgestelde volkshuisvestingsbeleid heeft verlaten maar ook hebben de plannen voor Wechi heel weinig met volkswoningbouw te maken. Het is voornamelijk de bouw voor hogere inkomensgroepen. Om hiervoor het mandaat te krijgen, zou de Eilandsraad een fundamenteel debat over de soorten doelgroepen en de taken van de overheidsstichting FKP moeten voeren. Dat is niet gebeurd.

 

Er wordt maar gerommeld met de volkswoningbouw en de zwakste groepen op ons eiland zijn het slachtoffer. Al tientallen jaren worden de volkswoonwijken verwaarloosd omdat, zo zeggen de politici, er geen geld voor is. Nu doen zij het voorkomen dat er wel geld voor Wechi is, met andere woorden, de andere wijken kunnen het nog eens tientallen jaren vergeten.

Hoe groter het aantal woningzoekenden dat de FKP vermeldt, hoe duidelijker het voor het publiek wordt hoe grootschalig de bestuurlijke verwaarlozing van de volkswijken is. Dit zou de politiek juist moeten aansporen om de volkswijken met verdubbelde kracht aan te pakken in plaats van het watervanggebied Wechi permanent droog te houden en vol te bouwen. En hoe meer mooie dingen FKP in Wechi tot stand wil brengen hoe meer de bewoners van andere wijken er achter komen wat hun onthouden zal worden.

 

FKP heeft er alle redenen voor om het aantal woningzoekenden te overdrijven. Daarmee denkt zij het gerommel in Wechi als een heldendaad op te kunnen voeren. Voor een overheidsbeleid dat op feiten is gebaseerd, is er een onafhankelijk onderzoek nodig. Ook is zo’n onderzoek nodig naar de werkelijke redenen waarom het BC het volkshuisvestingsbeleid verlaten heeft en zich nu als projectontwikkelaar opstelt.

 

Amigu di Tera

Yvette Raveneau

 

Defensa Ambiental

Lloyd Narain